รายวิชาลงทะเบียน เทอม 2/2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รหัส 65

รายวิชาลงทะเบียน เทอม 2/2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
แผน ข เลือก กลุ่ม 901
แผน ก เลือก กลุ่ม 1
1. วิชา Procurement 91655261
2. วิชา Transport Management 91655461
3. วิชา Transport Business Law 91651161

เริ่มลงทะเบียน 16-18 พฤศจิกายน ค่ะ
https://reg.buu.ac.th/registrar/login.asp?avs588720145=4

วีดีโอแนะนำการลงทะเบียนค่ะ
https://reg.buu.ac.th/registrar/enrollguide.asp