โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิต ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมพลังงานทหาร จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ กองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา...
Read More