โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมพลังงานทหาร จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ กองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังสนับสนุนให้นิสิตได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการทางด้านโลจิสติกส์