เรื่อง “รูปแบบการจัดการการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย” (Post-crash Response Management Model in Thailand)   โดย พันตำรวจโทเทอดพงศ์ เมืองปัน รหัสนิสิต 65810047 นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -11.00
Read More