การแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2”
เมื่อวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเกลลิสต์ จำกัด จัดการแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2” การแข่งขันแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมด้วยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 คน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะคละชั้นปีและต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันให้มีศักยภาพสูงที่สุด...
Read More