การแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2”

การแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเกลลิสต์ จำกัด จัดการแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2” การแข่งขันแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมด้วยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 คน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะคละชั้นปีและต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันให้มีศักยภาพสูงที่สุด โดยหัวข้อในการอบรม มีดังนี้
1. Concept of Maintenance in Manufacturing
โดย คุณประภาสิรินาท กู่ชัยภูมิ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2. Problem Solving with Business Case Studies
โดย คุณจิราวัฒน์ นัยกองศิริ บริษัท สเกลลิสต์ จำกัด
3. Life as an analyst : how I solve real world problems using data analytics
โดย อาจารย์ผรณกษม อินทรทัต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. Effective Business Presentation
โดย อาจารย์ศิวรี อินทรทัต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในส่วนของผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงประกอบของบีเอ็มดับเบิลยู นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ทีม Sea You
นางสาวนภัสร ท่าเรือรักษ์ ชั้นปีที่ 1 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นายนิอิสมาอิล โตะมิง ชั้นปีที่ 2 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นายภัทรพล บุญเลิศสิริ ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
นางสาวเรืองมณี เข็มทอง ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
นางสาวธมลวรรณ แซ่ลิ้ม ชั้นปีที่ 4 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงประกอบของบีเอ็มดับเบิลยู นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง
ทีม Power Ranger
นางสาววิสสุตา อุดง ชั้นปีที่ 1 สาขา/แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวสุวิชาดา ราศรีจันทร์ ชั้นปีที่ 2 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
นางสาวชาลิตา มหาไชย ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นายณัฐวัฒน์ ขอเหล็กกลาง ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นางสาวเบญจมาศ นิลไชย ชั้นปีที่ 4 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
ทีม SIX2TOP
นางสาวสุภาพร แก้วกอง ชั้นปีที่ 1 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นายพิชญะ สังวาลย์ ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นางสาวพิชชาภา ชาญอนงค์สุข ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
นายสถาพร สุวรรณ ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
นายอภิสิทธิ์ ครองธรรม ชั้นปีที่ 4 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
ทีม No.1
นายภูริพัศร์ ด่อนแผ้ว ชั้นปีที่ 1 สาขา/แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวสโรชา เหลืองอ่อน ชั้นปีที่ 2 สาขา/แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
นายนันทศักดิ์ วงอุสมาน ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
นายวรวิช แก้วอ้าย ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
นางสาวหริณลักษมณ์ วันทนียวงค์ ชั้นปีที่ 4 สาขา/แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 500 บาท
ทีม SIX2TOP
นางสาวสุภาพร แก้วกอง ชั้นปีที่ 1 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นายพิชญะ สังวาลย์ ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
นางสาวพิชชาภา ชาญอนงค์สุข ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
นายสถาพร สุวรรณ ชั้นปีที่ 3 สาขา/แขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
นายอภิสิทธิ์ ครองธรรม ชั้นปีที่ 4 สาขา/แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

ในนามของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเกลลิสต์ จำกัด สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน