สัมมนาการนำองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx ปี 2566

เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติการดำเนินของท่าเรืองานพอร์ต ตะโกลา ยอร์ชมารีน่า เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ
อีกทั้งคณะโลจิสติกส์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดทำโครงการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน ๖ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ขับเรือยนต์เร็ว อาชีพนักเดินเรือยอร์ช อาชีพช่างซ่อมบำรุงเรือยอร์ช สาขาอาชีพนายช่างกลเรือ สาขาอาชีพต่อเรือยอร์ช และสาขาอาชีพผู้ให้บริการจัดเลี้ยงบนเรือยอร์ช ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์จริง มาปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้ในอนาคต
ทั้งนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม Amataya Wellness ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพด้วย “น้ำพุร้อนเค็ม” เพื่อสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของคณะโลจิสติกส์ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงแนวโน้มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพและส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้อง