ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม และกัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์...
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาดูงานยังสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากการท่าเรือแหลมฉบังในการให้นิสิตเข้าชมภาพบรรยากาศการทำงานภายในท่าเรืออีกด้วย  
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา Maritime Logistics Management จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...
Read More
บรรยายพิเศษ บริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน อาจารย์ประจำรายวิชารายวิชา 92220164 การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน (Supply Chain) กับกรณีศึกษาการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรางค์อรุณ เชื้อพรรณงาม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้บรรยาย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 74...
Read More
วิพากษ์หลักสูตร โลจิสติกส์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และคุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์ Assistant General Manager บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Industrial logistics) ที่ได้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอันประกอบด้วย...
Read More
แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน (ซึ่งก่อตั้งโดย 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท., กลุ่มบริษัท เอสซีจี, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร...
Read More
การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักเดินเรือ สำหรับเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินทางท่องโลก มีอนาคตไกล รายได้ดี ที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาการเดินเรือ เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 4 ปี และฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ในชั้นปีสุดท้าย โดยคณะโลจิสติกส์มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ (ห้องจำลองการฝึกปฎิบัติการเดินเรือ Navigation simulation) และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ เพื่อที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นนักเดินเรือที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ในระดับสากล https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA  
Read More
พิธีประดับปีกและบ่า นิสิตธุรกิจการบิน ปี 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565 ในพิธีประดับเครื่องหมาย นำโดย รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต) อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ)...
Read More