ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม และกัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์...
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาดูงานยังสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากการท่าเรือแหลมฉบังในการให้นิสิตเข้าชมภาพบรรยากาศการทำงานภายในท่าเรืออีกด้วย  
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา Maritime Logistics Management จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...
Read More
บรรยายพิเศษ บริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน อาจารย์ประจำรายวิชารายวิชา 92220164 การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน (Supply Chain) กับกรณีศึกษาการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรางค์อรุณ เชื้อพรรณงาม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้บรรยาย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 74...
Read More
วิพากษ์หลักสูตร โลจิสติกส์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และคุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์ Assistant General Manager บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Industrial logistics) ที่ได้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอันประกอบด้วย...
Read More
แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน (ซึ่งก่อตั้งโดย 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท., กลุ่มบริษัท เอสซีจี, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร...
Read More
การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักเดินเรือ สำหรับเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินทางท่องโลก มีอนาคตไกล รายได้ดี ที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาการเดินเรือ เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 4 ปี และฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ในชั้นปีสุดท้าย โดยคณะโลจิสติกส์มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ (ห้องจำลองการฝึกปฎิบัติการเดินเรือ Navigation simulation) และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ เพื่อที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นนักเดินเรือที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ในระดับสากล https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA  
Read More
พิธีประดับปีกและบ่า นิสิตธุรกิจการบิน ปี 2565
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565 ในพิธีประดับเครื่องหมาย นำโดย รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต) อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ)...
Read More
นิสิต ธุรกิจเรือสำราญ อบรมหลักสูตรการป้องกันและดับไฟ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรการป้องกันและดับไฟ Fire Prevention and Fire Fighting (Model Course 1.20) ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้ฝึกทักษะชีวิตและการดำรงชีพบนเรือ อันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ และจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต  
Read More