เส้นทางสอบติดมหาวิทยาลัย “ถอดรหัส TCAS 66-67”

การแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพนักเดินเรือ สำหรับเด็กไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากเดินทางท่องโลก มีอนาคตไกล รายได้ดี ที่คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิทยาการเดินเรือ เรียนทฤษฎีในห้องเรียน 4 ปี และฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ในชั้นปีสุดท้าย โดยคณะโลจิสติกส์มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ (ห้องจำลองการฝึกปฎิบัติการเดินเรือ Navigation simulation) และคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ เพื่อที่จะหล่อหลอมให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นนักเดินเรือที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้ในระดับสากล

https://www.youtube.com/watch?v=D8jcVc14HEA