วิพากษ์หลักสูตร โลจิสติกส์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และคุณสุรินทร์ วิชชุวงศ์ Assistant General Manager บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Industrial logistics) ที่ได้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอันประกอบด้วย...
Read More