บรรยายพิเศษ บริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญภัส เมืองปัน อาจารย์ประจำรายวิชารายวิชา 92220164 การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การจัดซื้อจัดหาในโซ่อุปทาน (Supply Chain) กับกรณีศึกษาการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริงของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยการบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรางค์อรุณ เชื้อพรรณงาม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอ็นซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้บรรยาย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 แขนงการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 74...
Read More