นิสิต ธุรกิจเรือสำราญ อบรมหลักสูตรการป้องกันและดับไฟ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หลักสูตรการป้องกันและดับไฟ Fire Prevention and Fire Fighting (Model Course 1.20) ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้ฝึกทักษะชีวิตและการดำรงชีพบนเรือ อันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ และจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต  
Read More