Logistics Talk#19 Real-world optimization problems
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ทางบริษัท QTFT ได้เข้ามาร่วมบรรยายในกิจกรรม Logistics Talk ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ "Real-world optimization problems in Logistics and Supply Chain Management" โดย ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน นักวิจัยของบริษัท QTFT...
Read More
ต้อนรับนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยการดูงานครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายแนะนำคณะโลจิสติกส์ การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การนำเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์แขนกล เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น
Read More
ชนะเลิศWorld Maritime Day 2022 Greener Shipping
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวคิด ในงาน World Maritime Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “New technologies for greener shipping: นวัตกรรมสำหรับการขนส่งทางน้ำ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่จัดขึ้นโดย กรมเจ้าท่า โดยนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือ สามารถคว้าทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศได้ คือ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หัวข้อ Hybrid Ship มีสมาชิกคือ 1. นายบำรุง...
Read More
เสริมศักยภาพการประกอบอาชีพ สาขาธุรกิจเรือสำราญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรการดำรงชีพในทะเล ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ ได้ฝึกทักษะชีวิตและการดำรงชีพบนเรือ อันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง แขนงธุรกิจเรือสำราญ และจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนิสิต
Read More
คณะโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน M.Sc. (Logistics and Supply Chain Management) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ทำงานด้านโลจิสติกส์ สมัคร Online วันนี้ ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทาง https://grd-admission.buu.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่คุณเอกกฤต หรือคุณจารุณี โทร 038-103102 #ปริญญาโท #คณะโลจิสติกส์ #BUULOG #Logistics#BUU #MasterDegree...
Read More
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  นำโดย อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง (หัวหน้าแขนงการจัดการโลจิสติกส์) และมีการบรรยายหัวข้อ “One Day Trip บินตามฝัน 1 วันกับคณะโลจิสติกส์”  โดยอาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และ อาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข ...
Read More
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9597 โดยมีรายละเอียดดังเเนบ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
Read More
Logistics talk ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “Maersk in the Changing World”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คุณยุทธนา เหล่าพัดจัน ผู้จัดการฝ่าย Commercial Planning และ ทีมงาน HR จากบริษัท A.P. Moller Maersk บริษัทสายเรือสัญชาติเดนมาร์ก ได้ให้เกียรติมาเป็น Keynote Speaker ในงาน Logistics talk ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เลขที่ตำแหน่ง 9597 รายละเอียดในไฟล์แนบ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
Read More
ยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล BUU Sparkling Day 2022
คณะโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน BUU Sparkling Day 2022 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รางวัลศาสตราจารย์ >> ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รางวัลรองศาสตราจารย์ >> รองศาสตราจารย์เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ รางวัลอาจารย์สนับสนุนนิสิตในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น >>...
Read More