ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  นำโดย อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง (หัวหน้าแขนงการจัดการโลจิสติกส์) และมีการบรรยายหัวข้อ “One Day Trip บินตามฝัน 1 วันกับคณะโลจิสติกส์”  โดยอาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และ อาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจขนส่ง)