ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ.. ดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ
อนุสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567