ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บุคลากรคณะโลจิสติกส์ นำโดย คณบดี รองคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 26 ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ 1. การบริหารจัดการในภาพรวมของ QA Center 2. การบริหารจัดการในภาพรวมของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ (หอชมฟ้า สวนสมุนไพร โดมกระบองเพชร) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผศ.ดร. ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทีมงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง