หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังเอกสารเเนบ ประกาศทุนการยางDownload
Read More
คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ผู้ช่วยพัสดุDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ช่างเทคนิคDownload
Read More
Episode II : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
Read More