ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91001 สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

 • เงื่อนไขการบรรจุ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ หรือสาขาสัมพันธ์ และถือประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือในระดับบริหาร และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือในระดับปฏิบัติการ หรือสูงกว่าอย่างน้อย 4 ปี
 • ผู้สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  (๑) TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ ๗๙
  (๒) IELTS (Academic Modules) คะแนนขั้นต่ำ ๖
  (๓) BUU- GET คะแนนขั้นต่ำ ๖๕
  (๔) CU-TEP คะแนนขั้นต่ำ ๗๐
  (๕) TU-GET (CBT) คะแนนขั้นต่ำ ๘๑
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุตามที่หน่วยงานหรือสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษนั้นกำหนด หรือกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษนั้น มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบ

รายละเอียด ดังเอกสารเเนบ