คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  2. ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รายละเอียดดังนี้