ประชาสัมพันธ์ Line Official
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิต บุคลากร และผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของคณะโลจิสติกส์ ได้ที่ Line Official ค่ะ
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Open House สาขาธุรกิจสายการบิน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Open House สาขาธุรกิจสายการบิน ภายในงาน มีการบรรยายจากท่านวิทยากรชื่อดัง หัวข้อ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมต่ออาชีพการบริการ" และมีการสอนเรื่องบุคลิกภาพจากดารา/นักแสดง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานนี้จัดฟรี.. รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/gD1FBxu4ycCQ1DjW8   หรือสมัครผ่าน QR Code...
Read More
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งสามารถวิเคราะห์การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรง โดย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ > เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม > ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีฯในการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลสุขภาพ จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการฯ เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง TL-101 (Inspirium Room)...
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมพลังงานทหาร จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ กองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา...
Read More
รายวิชาลงทะเบียน เทอม 2/2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข เลือก กลุ่ม 901 แผน ก เลือก กลุ่ม 1 1. วิชา Procurement 91655261 2. วิชา Transport Management 91655461 3. วิชา Transport Business Law 91651161 เริ่มลงทะเบียน...
Read More
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติการดำเนินของท่าเรืองานพอร์ต ตะโกลา ยอร์ชมารีน่า เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ...
Read More
การแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2”
เมื่อวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเกลลิสต์ จำกัด จัดการแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2” การแข่งขันแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมด้วยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 คน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะคละชั้นปีและต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันให้มีศักยภาพสูงที่สุด...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม และกัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์...
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาดูงานยังสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากการท่าเรือแหลมฉบังในการให้นิสิตเข้าชมภาพบรรยากาศการทำงานภายในท่าเรืออีกด้วย  
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา Maritime Logistics Management จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...
Read More