Saensuk Cleaning Week
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในเเหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ สร้างนิสัยรักความสะอาด สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและได้เสียสละเวลาและเเรงกายทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณถนนบางแสนล่าง สวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง
Read More
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมให้พุทธศาสนา ณ วัดเเจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต จากสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และการนำสถิติไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน
Read More
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสมดุลคืนสู่ธรรมชาติน้ำทะเลให้มีสภาพดีขึ้น ณ บริเวณชายหาดบางแสน ชายทะเลอ่างศิลา และชายทะเลสะพานปลาบางทราย
Read More
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประเภททุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ข้อ 1 ประเภททุนการศึกษา เป็นทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตประเภททุนส่งเสริมการศึกษานิสิตของเอกชน จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 1...
Read More
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน จากคณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์  ด้านการทำวิจัย ด้านการพัฒนาองค์กร และการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา      
Read More
ประกันคุณภาพสโมสรนิสิต
เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์  ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ (Action Learning) อีกทั้ง ให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา-ระยอง พัทยา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่มีแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับคณะโลจิสติกส์...
Read More
การย้ายสาขา ย้ายประเภท และย้ายเข้าศึกษาคณะโลจิสติกส์ การยื่นเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1 ใบคำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอกหรือย้ายคณะ (RE 06) 2 ใบแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงผลการเรียนเทอม 1 และเทอม 2 (30 หน่วยกิต) 3 transcript (ใบแสดงผลการศึกษา) มัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะกรณีย้ายคณะ) สามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเอง ที่คณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณดุสิต ปั้นมณี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าธัญญบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ Retail Distribution Strategies  ซึ่ง การบรรยายครั้งนี้ ได้รับฟังประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น การดำเนินงาน Retail operations และการวางกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้า Channel distributions...
Read More
สัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชนกุล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งในงานมีการแข่งขันประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบ Oral Presentation และการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาแบบโปสเตอร์จากนิสิตจำนวนทั้งหมด 168 คน ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงงาน การจัดเส้นทางการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วน โดย นางสาวทวินันท์ เศษศรี...
Read More