พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ “โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มยานยนต์สมัยใหม่”
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คุณพนัส วัฒนชัย CEO บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (aDrive) มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามในบันทึกความร่วมมือ "โครงการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มยานยนต์สมัยใหม่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มยานยนต์สมัยใหม่ อาทิ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (e-Scooter) รถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง และยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 2)...
Read More
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะโลจิสติกส์
          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องสาเหตุและการป้องกันกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndromes) ให้แก่บุคคลากรคณะโลจิสติกส์ เพื่อให้สุขภาพของบุคลากรที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรม มีการจัดการตัวเองที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกาย และเพื่อช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงาน          ในการนี้คณะได้เชิญวิทยากร นักกายภาพบำบัด จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาบรรยายให้ความรู้ การป้องกัน รักษา และฟื้นฟูให้กับบุคลากรที่เข้าข่ายอาการ  "ออฟฟิตซินโดรม" ให้บุคลากรสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ไม่มีสิ่งมากระทบต่อการทำงาน
Read More
การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ประธานสาขาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ผศ.ดร.ธนพล พุกเส็ง (ประธานกรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ศรีโสภา...
Read More
การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง(ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต)ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์)กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ดร.ประทีป...
Read More
นิสิตสมาร์ทฟาร์มมิ่งฯ และเทคโนเกษตร จิตอาสาออกค่ายพัฒนาชุมชน
นิสิตสมาร์ทฟาร์มมิ่งฯ และเทคโนเกษตร จิตอาสาออกค่ายพัฒนาชุมชน : วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567 นิสิตสาขาสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ ชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์ และนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมออกค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมบูรณะซ่อมแซมทาสีห้องเรียน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ โดยปลูกมะละกอ ซึ่งเป็นพืชปลูกง่าย โตเร็ว รับประทานได้ทั้งผลดิบและสุก เป็นการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 24 สิทธิประโยชน์คลังสินค้าปลอดอากรเชตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ EEC
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. คณะโลจิสติกส์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 24 ในหัวข้อ สิทธิประโยชน์คลังสินค้าปลอดอากรเชตประกอบการเสรีในนิคมอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์ EEC ซึ่งได้รับจาก คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ การบรรยายในครั้งนี้
Read More
LOGISTICS TALK ครั้งที่ 25
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟัง LOGISTICS TALK ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ HEALTHCARE SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS ความเหมือนที่แตกต่าง โดย คุณดนุพล ถาวรพานิช และอุปสรรคและโอกาส อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ ในประเทศไทย โดย ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร วันที่ 30 กรกฎาคม 2567...
Read More
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะโลจิสติกส์ ได้มีการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตรแบบเต็ม (Full Assessment, 2 วัน) โดยคณบดีคณะโลจิสติกส์ รองคณบดี ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์ และอาจารย์ประจำให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร...
Read More
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ด้านปฏิบัติการทางด้านการบินและเป็นการเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยด้วยการฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในกิจกรรมครั้งนี้ผู้พิการทางสายตาจำนวน 15 คนได้เข้าร่วม โดยมีคณาจารย์ของคณะโลจิสติกส์ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.มัธยะ ยุวมิตร และ อ.เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด เข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครที่มีหน้าที่นำทางผู้พิการทางสายตาเข้าสู่ห้องโดยสารเครื่องบินจำลองและเครื่องฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์การฝึกด้านการบินที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเสมือนการเคลื่อนที่จริงของเครื่องบิน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...
Read More
โครงการ Coding for Beginners (การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น)
ด้วยคณะโลจิสติกส์ เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการสร้างชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการข้อมูลด้านโลจิสติกส์การออกแบบโครงสร้างการทำงานพื้นฐาน การตั้งค่าเครื่องกลอัจฉริยะเพื่อลดการจ้างแรงงานและเพื่อต่อยอดการทำงานด้านโลจิสติกส์ต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ได้จัดโครงการ Coding for Beginners (การเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น)ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567ณ ห้อง LOG2 - 401 คณะโลจิสติกส์
Read More