หลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยางในระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังเอกสารเเนบ ประกาศทุนการยางDownload
Read More
คณะโลจิสติกส์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ผู้ช่วยพัสดุDownload รายละเอียดคุณลักษณะ ช่างเทคนิคDownload
Read More
Episode II : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะโลจิสติกส์คณะโลจิสติกส์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และฝึกทักษะการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา Corporate BCG and Sufficient Economy Model นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) เรื่อง EVALUATING AND ENHANCING PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS FOR TRUCK OPERATOR IN THAILAND เผยแพร่ ปี...
Read More
ต้อนรับคณะนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการเดินเรือ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับนิสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Production and Operation Management มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแขนกล (Robotics) ที่ใช้ภายในโรงงานการผลิต: นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Robotics ในโรงงานอัตโนมัติ ประเภทของ Robotics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Robotics ในการผลิตและการดำเนินงาน และโอกาสทางอาชีพด้าน Robotics...
Read More
โครงการนำร่องเพื่อการฝึกงานระหว่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ Lean Smart Manufacturing Lab (LSM Lab) ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและนักวิชาการ
เมื่อช่วงวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินโครงการให้นิสิตระดับปริญญาโทผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนำชัย โสไกร และ นายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ เข้าร่วมในโครงการ International Internship Pilot Program ที่ Lean Smart Manufacturing Lab...
Read More
โครงการศึกษาดูงานการจัดการรายได้ในมุมมองของธุรกิจการบริการ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชา เนื่องจากคณะโลจิสติกส์ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชา 92220664 การจัดการรายได้ (Revenue Management) เป็นการเรียนการสอนในมุมมองของโลจิสติกส์อีกรูปแบบที่ต้องคำนึงถึงรายได้ของสถานประกอบการ จากการรับฟังบรรยายจากท่านวิทยากร นิสิตได้ทราบกลุ่มเป้าหมายการตลาดและคู่แข่งของบริษัทสถานประกอบการ ซึ่งได้มุมมองที่เข้าใจการตลาดและการกำหนดราคาที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทราบกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาและในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า การลดราคาจากการจองที่จำนวนมาก การปรับตัวให้เข้ากับยุกดิจิตอล ช่องทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้สถานประกอบการต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นการการบริหารช่องทางการตลาดที่สำคัญมาก นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบวิธีมีการกำหนดราคาตั๋ว โปรโมชั่น ในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการจัดการช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยประเทศฝรั่งเศส
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ที่ได้รับทุนวิจัยผ่านโครงการ Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2024 โดยจะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้นที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 เดือน
Read More
โครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2566 กับ Kerry Siam Seaport
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ การค้าระหว่างประเทศฯ ในรายวิชา 90010164 Logistics Inspiration แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีแรงบันดาลใจในสายอาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ และได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานอาชีพ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต คงอุทัยกุล ผู้บริหารของท่าเรือ Kerry...
Read More
โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นทางด้านงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: Eastern Economic Corridor (EEC) พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย
Read More