งานประชุมวิชาการ Smart Logistics ครั้งที่ 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานการประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ...
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงาน Incheon National University
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Incheon National University ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 29 ท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการในเรือโดยใช้เครื่องจำลองสถานการณ์บนเรือ (Navigation Simulator) เพื่อได้สัมผัสอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ที่มีความสมจริงกับการปฏิบัติงานภาคทะเลมากที่สุด
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการบริหารหลักสูตร ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ปากคลองโฮมสเตย์ และได้ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.จันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่...
Read More
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การบริหารความเสี่ยง และตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่จำเป็นได้ทั่วทั้งองค์กร การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) โดยองค์กรผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) ติดตามภายในที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ครบถ้วน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 เพื่อติดตามความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...
Read More
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 14 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละองค์กร และนํามาประยุกต์และพัฒนาระบบภายในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งเพื่อศึกษาและเรียนรู้ระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนงาน รวมถึงลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร        
Read More
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆกลับมานำเสนอโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา ที่ตนเองได้ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนๆ รวมถึงรุ่นน้องที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ยังสถานประกอบการนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมให้นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ  เสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาทั้งเนื้อหาโครงงานและโปสเตอร์อีกด้วย  
Read More
โครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนิสิตของคณะโลจิสติกส์มีความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดินเรือ
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 และวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 61 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น...
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2562 การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง)  ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.) - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ฯลฯ) -  กรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน –...
Read More