โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้อง KA 500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม    
Read More
เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ได้รับอนุมัติจัดโครงการการยกระดับ คุณภาพหลักสูตรด้วยการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backward curriculum design) และเกณฑ์ AUN-QA พร้อมกับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ บรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของหลักสูตรอุดมศึกษาในยุคดิสรัปชั่น" ในเวลา...
Read More
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา: 67th anniversary 67 Public lectures เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการแสดงจุดยืนในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of the East)” และเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคมปัจจุบันและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นการจัดบรรยายสาธารณะจำนวน 67 เรื่อง (ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565) โดยคณะโลจิสติกส์ มีบรรยาย วันที่ 5 กรกฎาคม...
Read More
หลักสูตรระยะสั้น “รู้กัญ” ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ
คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับคณะเภสัชฯ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น "รู้กัญ" ซัพพลายเชนกัญชาจากเมล็ดพันธุ์ สู่ตลาดต่างประเทศ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรียนทุกวันเสาร์ ทั้งหมด 7 ครั้ง เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 หมายเหตุ: มีศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://buulog.com/index.php/course/roogan/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี 038-103102
Read More
บทสัมภาษณ์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ในวารสารทิศไท
ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้สัมภาษณ์ในวารสารทิศไท ในคอลัมภ์สานฝันเยาวชน ซึ่งเป็นวารสารเพื่อเยาวชนของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 48 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nif-tidthai.org/
Read More
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ดร.ธนพล พุกเส็ง (ประธานกรรมการ) และ ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ (กรรมการ) ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์     
Read More
การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภายใต้การรับรองจากกรมเจ้าท่า โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกฎระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คณะฯ ต้องมีระบบคุณภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรต้นแบบ (IMO Model course) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในการนี้ คณะโลจิสติกส์จึงได้รับการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3...
Read More
ประกาศ.. สำหรับผู้ที่ (จบ ปวส.) มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง - แขนงธุรกิจพาณิชยนาวี - แขนงธุรกิจเรือสำราญ - แขนงธุรกิจสายการบิน ขอให้ Scan QR code เข้ากลุ่มเพื่อเข้ารับแจ้งข่าวสารและการสัมภาษณ์ หรือกดลิงค์นี้ค่ะ https://line.me/.../CD7KAiq2SaHRC... ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา ม.บูรพา https://regservice.buu.ac.th/
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น จากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก หัวข้อโครงงาน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บบล็อกสกรีน สถานประกอบการ: บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดทำ:  นางสาวพรรณปพร กองพันธ์ และนายวีรวัฒน์ วอนเมือง อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประกาศเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง...
Read More
ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถาม ลุ้นรับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล กติกา 1. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 2. ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ https://job.buu.ac.th 3. สุ่มผู้โชคดี จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ผู้โชคดีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ...
Read More