รางวัล Misterstar CSR
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมโชค สันติธรรมากร  นิสิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3  ที่ได้รับรางวัล Misterstar CSR อาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชนและสังคม  อีกทั้งยังได้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย จากการประกวด Misterstar Thailand 2018   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ  และขอเชิญชมเทปบันทึกการประกวด Mister...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ Block Chain and Smart Contract ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ เรื่อง Money System คลิปโต บล็อกเซน และได้รับเกียรติจาก พันเอก ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า ผู้จุดประกายวงการ Blockchain ในประเทศไทย มาบรรยายในครั้งนี้
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตฯ
เมื่อวันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ เฮือนสุนทรีรีสอร์ต และได้ศึกษาดูงานยังกองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 42 คน  
Read More
Cadet Plus Program
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ส่งนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดย SMOU (Singapore Maritime Officers’ Union แห่งประเทศสิงคโปร์) และศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 โดยมีอาจารย์จากสถาบัน Wavelink Maritime Institute ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรตลอดโครงการ และในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้มีงานเลี้ยงปิดโครงการ ณ...
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น
เมื่อวันที่ 22 และ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อาจารย์อนิรุทธ์ ขันสะอาด อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อบูรณาการกับรายวิชา...
Read More
โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ภาค 2 ปี 2560
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆกลับมานำเสนอโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา ที่ตนเองได้ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนๆ รวมถึงรุ่นน้องที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ยังสถานประกอบการนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมให้นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ  เสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาทั้งเนื้อหาโครงงานและโปสเตอร์อีกด้วย  
Read More
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ (Material...
Read More
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน และวันที่ 24 และ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด...
Read More
โครงการรดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2561 เวลา 10.00 น. มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ รดน้ำขอพรจากอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ เพื่อรับพรและแง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางด้านการงานและชีวิตประจำวัน  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
Read More
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเรือสินค้า KAMA BHUM ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 22 คน ได้ไปศึกษาดูงานเรือสินค้า KAMA BHUM ซึ่งจะจอดเทียบท่าที่บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างละเอียด ลึกซึ้ง โดยมีอาจารย์ รศ.ดร.ทวีศักดิ์...
Read More