Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Maritime Games ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี การแข่งขันกีฬา Maritime Games เป็นการทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนทางด้านพาณิชย์ 3 สถาบัน ได้แก่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีการศึกษา...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future
ขอเชิญชวน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนา LOGISTICS 4.0 Co-Creature for Future ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ ห้อง 401 ฟรี!! ตลอดงาน   
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท IRPC
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตจำนวน 35 คน เยี่ยมชม บริษัท IRPC ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับฟังบรรยายจากคุณเชิงชาย ไพฑูรย์ ผู้จัดการส่วนการตลาดท่าเรือและคลังน้ำมัน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัท IRPC การดำเนินธุรกิจหลักในการกลั่นน้ำมัน รวมถึงสินค้าและบริการของบริษัทในเครือ พร้อมทั้งได้พานิสิตเข้าเยี่ยมชมท่าเรือน้ำลึกของ IRPC ซึ่งมีทั้งท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป และท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว...
Read More
ร่วมชมงานนิทรรศการ The 4 ship Technology for Next Decade
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี ได้พานิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทายาลัยบูรพา ชั้นปี 3 จำนวน 9 คน เข้าร่วมชมงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีเรือในทศวรรตหน้า The 4 ship Technology for Next Decade ณ อาคาร Pattaya Exhibition And Convention Hall...
Read More
พิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560
⋅เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานพิธีรับหมวก และรับแหวน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ เป็นประธานพิธีแรกสักการะเสด็จเตี่ย โดยมีนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 จำนวน 39 คน และชั้นปี...
Read More
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ในหัวข้อ “จบ Logistics ทำอะไรได้บ้าง...
Read More
รางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเขษมศักดิ์ ปัททุม นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ที่ได้รับรางวัล The winners of the 3rd/2017 Best Practice Competition เป็นอันดับที่ 2 จากคนประจำเรือทั้งหมดของ บริษัท ไฮแลนด์ มาริไทม์ จำกัด
Read More
ศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 
เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์  และอาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา Operation management ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมีนิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ ชั้นปี 3 เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
Read More
บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.  คุณกฤษณะ เสือเล็ก Assistant General Manager  บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบรรยายให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนวิชาการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 340...
Read More
โครงการ The beach cleaning day
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการ The beach cleaning day ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการเก็บขยะบริเวณหาดวอนภา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะช่วยกันทำให้ชายหาดวอนนภามีทัศนียภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
Read More