ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คณบดีคณะโลจิสจิกส์ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เเละพัฒนานิสิต พร้อมด้วยตัวเเทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เเละร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็น เเละกระบวนการการปฏิบัติงานของสโมสรนิสิต ทั้ง 2 หน่วยงาน
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย...
Read More
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023)
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) ณ โรงแรม Deevana Krabi Resort จังหวัดกระบี่ โดยทางอาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Investigating the applicable...
Read More
รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (hasla) รับสมัครบัณฑิตผู้ว่างงาน หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สอบสัมภาษณ์ และเรียนออนไลน์ ตลอดหลักสูตร ใบสมัครกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดโครงการ
Read More
ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่านสู่วันฝึกซ้อมรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะโลจิสติกส์ ขอต้อนรับบัณฑิตทุกท่านในวันฝึกซ้อมรวม วันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2561 -2562 ณ หอประชุมทวีหอมชง ในวันซ้อมรวมนี้บัณฑิตทุกท่านจะได้ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 นี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ขันธสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท...
Read More
ศึกษาดูงาน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และอาจารย์ผรณกษม อินทรทัต นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทานชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงานและกิจกรรมภายใน EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (Automation Systems in Industrial Applications) ซึ่งนิสิตจะได้เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เช่น...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์  ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต อาจารย์ พณณกร ทองหลิ้ม  และอาจารย์ รณกฤต เศรษฐดาลี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Read More
ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และดร.พชร กิจจาเจริญชัย ได้พานิสิตสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และสาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 3 ภายใต้วิชา 91030359 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers) เดินทางไปสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและการขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบังผ่านการบรรยาย นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้...
Read More
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบ2
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2566 TCAS 66 รอบ 2 ติดตามรายละเอียดได้ที่  https://regservice.buu.ac.th/  หรือติดต่องานรับเข้าศึกษาต่อ 038-102643 และ 038102721
Read More
โครงการสัมมนาหัวข้อ “Digital Transformation ขบถทางการตลาด ทำอย่างไรให้ทันเทรนด์”
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการฯ และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ 5 หลักสูตร จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานบนเรือสำราญ และได้รับเกียรติจากคุณณัฐพล ปรับโตวิดโจโย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท...
Read More