ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) เรื่อง EVALUATING AND ENHANCING PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS FOR TRUCK OPERATOR IN THAILAND เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2024 ฉบับที่ 2 หน้า 145-160 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Engineering, manufacturing and construction

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://jilindaxuexuebao.org/details.php?id=DOI:10.5281/zenodo.10695779