โครงการศึกษาดูงานการจัดการรายได้ในมุมมองของธุรกิจการบริการ
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในรายวิชา เนื่องจากคณะโลจิสติกส์ ได้จัดการเรียนการสอนในวิชา 92220664 การจัดการรายได้ (Revenue Management) เป็นการเรียนการสอนในมุมมองของโลจิสติกส์อีกรูปแบบที่ต้องคำนึงถึงรายได้ของสถานประกอบการ จากการรับฟังบรรยายจากท่านวิทยากร นิสิตได้ทราบกลุ่มเป้าหมายการตลาดและคู่แข่งของบริษัทสถานประกอบการ ซึ่งได้มุมมองที่เข้าใจการตลาดและการกำหนดราคาที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทราบกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในเวลาและในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า การลดราคาจากการจองที่จำนวนมาก การปรับตัวให้เข้ากับยุกดิจิตอล ช่องทางการตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้สถานประกอบการต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นการการบริหารช่องทางการตลาดที่สำคัญมาก นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบวิธีมีการกำหนดราคาตั๋ว โปรโมชั่น ในช่วงเวลาต่างๆ รวมทั้งการจัดการช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผศ.ดร.จุฑาทิพย์...
Read More