โครงการนำร่องเพื่อการฝึกงานระหว่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการ Lean Smart Manufacturing Lab (LSM Lab) ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและนักวิชาการ
เมื่อช่วงวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินโครงการให้นิสิตระดับปริญญาโทผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายนำชัย โสไกร และ นายจิรวัฒน์ นัยกองศิริ เข้าร่วมในโครงการ International Internship Pilot Program ที่ Lean Smart Manufacturing Lab...
Read More