โครงการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรภายในนิคมอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายใต้ความอนุเคราะห์จากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “WHA”) ในการให้นิสิตแขนงวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 104 คน เข้าศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 โดยเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค...
Read More
กิจกรรมแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดโอกาสและขยายความรู้ให้กับนักเรียนและนักศึกษาปวส. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ด้วยการจัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข พร้อมด้วยนิสิตปัจจุบันที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีได้รับความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเทคนิคต่างมากมาย อาทิเช่น คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ คุณณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการขาย ไทย-ลาว-จีน...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
Read More
โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 6)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รวมระยะเวลา 3 วัน โดยมี นักเรียน และ ครู อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งหมด 52 คน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ในอนาคต...
Read More
การสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางคณะโลจิสติกส์ได้รับเกียรติจากคุณอมรเทพ กิจเดช ตำแหน่ง CUSTOMER SERVICES AND DOCUMENTATION MANAGER บริษัท SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ได้มาเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจในการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง โดยในกิจกรรมวิทยากรได้ให้แชร์ประสบการณ์การเรียน ทักษะที่จำเป็นในการเรียนโลจิสติกส์ และเป็นทักษะที่ควรมีต่ออาชีพโลจิสติกส์ในอนาคต และยังได้แนะนำให้นิสิตเห็นแนวทางการอาชีพที่เกี่ยวข้องในสายงานนี้อย่างหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองในการทำงานในอนาคตให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สร้างแรงบันดาลใจเรื่องการเลือกเรียนในสาขาวิชาโลจิสติกส์ว่าเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจของทุกองค์กรได้ เพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าการเรียนในศาสตร์นี้เป็นอีกศาสตร์ที่จะทำให้มีอาชีพรองรับในอนาคต และยังได้แนะนำทักษะที่สำคัญที่นิสิตควรมีติดต่อก่อนไปทำงานจริงอีกด้วย ในกิจกรรมนี้มี ผศ.ดร.ชมพูนุท...
Read More
ศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Read More
ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมต้อนรับคุณพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และคณาจารย์ เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างสถาบัน
Read More
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที https://regservice.buu.ac.th/text/I5-67.pdf รับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สมัครทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23
ด้วยคณะโลจิสติกส์ จะจัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ ๒๓ ในหัวข้อ “เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชาและเวียดนาม” แชร์ประสบการณ์ ข้อควรรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการค้าที่น่าสนใจ” โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และคณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น...
Read More