การสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3

การสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางคณะโลจิสติกส์ได้รับเกียรติจากคุณอมรเทพ กิจเดช ตำแหน่ง CUSTOMER SERVICES AND DOCUMENTATION MANAGER บริษัท SINO LOGISTICS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED ได้มาเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจในการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง โดยในกิจกรรมวิทยากรได้ให้แชร์ประสบการณ์การเรียน ทักษะที่จำเป็นในการเรียนโลจิสติกส์ และเป็นทักษะที่ควรมีต่ออาชีพโลจิสติกส์ในอนาคต และยังได้แนะนำให้นิสิตเห็นแนวทางการอาชีพที่เกี่ยวข้องในสายงานนี้อย่างหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นการเปิดมุมมองในการทำงานในอนาคตให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้สร้างแรงบันดาลใจเรื่องการเลือกเรียนในสาขาวิชาโลจิสติกส์ว่าเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจของทุกองค์กรได้ เพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าการเรียนในศาสตร์นี้เป็นอีกศาสตร์ที่จะทำให้มีอาชีพรองรับในอนาคต และยังได้แนะนำทักษะที่สำคัญที่นิสิตควรมีติดต่อก่อนไปทำงานจริงอีกด้วย ในกิจกรรมนี้มี ผศ.ดร.ชมพูนุท อ่ำช้าง และผศ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันดังกล่าว