Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Logistics Talk ครั้งที่ 23 หัวข้อ เจาะลึกเทคนิคการค้าชายแดน: จีน ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ขึ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีได้รับความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และในงานได้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และเทคนิคต่างมากมาย อาทิเช่น คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ คุณณัฏฐชัย อุดมวิทยารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าการขาย ไทย-ลาว-จีน...
Read More