ศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

ศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์และนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานโครงการ EEC Automation Park ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตที่กำลังศึกษาในรายวิชา Automation Systems in Industrial Applications ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม