ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) เข้าร่วมต้อนรับคุณพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และคณาจารย์ เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาระหว่างสถาบัน