Logistics Talk ครั้งที่ 20
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ นพ.ขจรยุทธ บางท่าไม้ ได้บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีตัวอย่างและประสบการณ์จริงในการดูแลสุขภาพ (Health) และการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล นำไปใช้ในการเตรียมตัวไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล
Read More
ประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
งานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร และสาขาวิชาของคณะฯ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 20
Logistics Talk ครั้งที่ 20 “การดูแลสุขภาพของคนทำงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีและการป้องกันโรคทางเวชศาสตร์ทางทะเล” 📌 นำไปใช้ในการเตรียมตัวฝึกงานหรือทำงานในเรือสินค้าวิ่งระหว่างประเทศหรือสหกิจศึกษา 📌 นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทางทะเล 🤵🏻 โดยนายแพทย์ขจรยุทธ บางท่าไม้ วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LOG 2-401 (ตึกใหม่) 📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณริท โทร. 038-103-102
Read More
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ
คอร์สปรับลุค ปลุกความสำเร็จ “บุคลิกภาพที่ควรมี สู่ความสำเร็จในอาชีพ” 📌 จัดเต็ม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์ความมั่นใจ เป็นคนใหม่แบบมืออาชีพ 📌 เทคนิคการแต่งหน้าทำผมด้วยตนเอง Beauty Awakening และเทคนิคการรับประทานอาหารสากล 📌 วิทยากรชื่อดังระดับประเทศจากไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง ภายใต้กำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านแต่งหน้า/ทำผมส่วนตัวของคุณ Paris Hilton **รับใบประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม** ระยะเวลาเรียน * วันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ 8...
Read More
เรื่อง “รูปแบบการจัดการการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย” (Post-crash Response Management Model in Thailand)   โดย พันตำรวจโทเทอดพงศ์ เมืองปัน รหัสนิสิต 65810047 นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -11.00
Read More