โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”

โครงการบรรยายเรื่อง “heat stroke”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 15.15 น.

ณ ห้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Inspirium)

นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ได้บรรยายในเรื่อง “heat stroke”

เพื่อให้นิสิตนำไปใช้ในการป้องกันการเกิด heat strokeและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิด heat stroke