ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญภัส เมืองปัน

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567