ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) เรื่อง EVALUATING AND ENHANCING PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS FOR TRUCK OPERATOR IN THAILAND เผยแพร่ ปี...
Read More
ต้อนรับคณะนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการเดินเรือ
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับนิสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Production and Operation Management มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแขนกล (Robotics) ที่ใช้ภายในโรงงานการผลิต: นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Robotics ในโรงงานอัตโนมัติ ประเภทของ Robotics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Robotics ในการผลิตและการดำเนินงาน และโอกาสทางอาชีพด้าน Robotics...
Read More