ต้อนรับคณะนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการเดินเรือ

ต้อนรับคณะนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตและการเดินเรือ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับนิสิตคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Production and Operation Management มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการดำเนินงาน กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย

  • การนำเสนอแนวทางการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือแขนกล (Robotics) ที่ใช้ภายในโรงงานการผลิต: นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Robotics ในโรงงานอัตโนมัติ ประเภทของ Robotics ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Robotics ในการผลิตและการดำเนินงาน และโอกาสทางอาชีพด้าน Robotics
  • การนำเสนอการใช้เครื่องมือจำลองด้านการเดินเรือ (Navigation Simulator): นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการควบคุมเรือในทะเล เรียนรู้กฎระเบียบการเดินเรือ และฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • การเยี่ยมชมเรือทัก (tug boat): นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเรือ ประเภทของเรือที่ใช้ในการเดินทะเล หน้าที่ของเรือทัก และเทคโนโลยีที่ใช้ในเรือ

กิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ส่งผลให้นิสิตได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการเดินเรือ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ Robotics และ Navigation Simulator เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการเดินเรือ และเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการนำเสนอเครื่องมืออุปกรณ์เช่นว่านี้สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะในเป้าหมายข้อที่ 9 ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งเสริมนวัตกรรม และยังสัมพันธ์กันกับเป้าหมายข้อที่ 4 ว่าด้วยการเสริมสร้างคุณภาพทางด้านการศึกษา

นอกจากนี้ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตจากคณะต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการเดินเรืออีกด้วย