โครงการศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2566 กับ Kerry Siam Seaport
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 และ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ การค้าระหว่างประเทศฯ ในรายวิชา 90010164 Logistics Inspiration แรงบันดาลใจในสายงานโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีแรงบันดาลใจในสายอาชีพที่ตนเองศึกษาอยู่ และได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานอาชีพ ทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณวิศรุต คงอุทัยกุล ผู้บริหารของท่าเรือ Kerry...
Read More