โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
วันที่ 6 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง) ได้เข้าร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นทางด้านงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรในการยกระดับคุณภาพการศึกษารองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: Eastern Economic Corridor (EEC) พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาด้วย
Read More