Open House สาขาธุรกิจสายการบิน
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Open House สาขาธุรกิจสายการบิน ภายในงาน มีการบรรยายจากท่านวิทยากรชื่อดัง หัวข้อ "เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพและการเตรียมความพร้อมต่ออาชีพการบริการ" และมีการสอนเรื่องบุคลิกภาพจากดารา/นักแสดง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา งานนี้จัดฟรี.. รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/gD1FBxu4ycCQ1DjW8   หรือสมัครผ่าน QR Code...
Read More
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งสามารถวิเคราะห์การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรง โดย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ > เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม > ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีฯในการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลสุขภาพ จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการฯ เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง TL-101 (Inspirium Room)...
Read More
Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game
เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีฯ และดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “Fundamentals of Oil Trading & Trading Business Simulation Game” และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงด้านการซื้อขายน้ำมันจากระบบจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศ (Trading Business Simulation Game) ที่ได้พัฒนาขึ้น จากความร่วมมือของคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา...
Read More
เรื่อง “รูปแบบการจัดการการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย” (Post-crash Response Management Model in Thailand)   โดย พันตำรวจโทเทอดพงศ์ เมืองปัน รหัสนิสิต 65810047 นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -11.00
Read More
โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิต ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมพลังงานทหาร จังหวัดระยอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ กองบังคับการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา...
Read More
รายวิชาลงทะเบียน เทอม 2/2565 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข เลือก กลุ่ม 901 แผน ก เลือก กลุ่ม 1 1. วิชา Procurement 91655261 2. วิชา Transport Management 91655461 3. วิชา Transport Business Law 91651161 เริ่มลงทะเบียน...
Read More
เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการใช้เกณฑ์ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์การที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และเป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติการดำเนินของท่าเรืองานพอร์ต ตะโกลา ยอร์ชมารีน่า เนื่องด้วยคณะฯ ได้มีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจการขนส่ง แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ...
Read More
การแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2”
เมื่อวันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท บีเอ็มดับเบิลยูแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สเกลลิสต์ จำกัด จัดการแข่งขัน “Logathon ครั้งที่ 2” การแข่งขันแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมด้วยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 35 คน ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะคละชั้นปีและต้องแก้ปัญหาให้ได้ภายในระยะเวลา 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขันให้มีศักยภาพสูงที่สุด...
Read More