ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิชาสัมมนาดุษฎี

เรื่อง “รูปแบบการจัดการการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย”

(Post-crash Response Management Model in Thailand)

 

โดย พันตำรวจโทเทอดพงศ์ เมืองปัน รหัสนิสิต 65810047

นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 -11.00