ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร Journal of Jilin University ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 10 หน้า 399-411 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 ด้าน Logistics  ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://jilindaxuexuebao.com/dashboard/uploads/28.QZW5Y.pdf