โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine) ซึ่งสามารถวิเคราะห์การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรง โดย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ > เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม > ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีฯในการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลสุขภาพ จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการฯ เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง TL-101 (Inspirium Room)...
Read More