โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่ถูกต้องด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยำ (Precision medicine)
ซึ่งสามารถวิเคราะห์การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา รวมทั้งการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรง

โดย วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสุขภาพ > เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม > ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีฯในการส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลสุขภาพ

จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะโลจิสติกส์ทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายโครงการฯ เพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง TL-101 (Inspirium Room)

หมายเหตุ: การลงทะเบียนขอให้ทุกท่านรับชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์การตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารและยา โดยให้ทุกท่านทำความสะอาดช่องปากก่อนใช้ชุดตรวจ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GL4m6gFcz6uoVFhP9