ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม และกัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์...
Read More