ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา Maritime Logistics Management จำนวน 70 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...
Read More