ศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาดูงานยังสำนักงานศุลกากรการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงานของศุลกากร ทำให้ทราบระบบการทำงานทั้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้า  ในการบริหารจัดการในท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ได้รู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งแบบ Fast Scan ที่รถบรรทุกสามารถขับผ่านได้ และอีกรูปแบบที่ใช้ตรวจสอบตู้สินค้าที่ขนด้วยการขนส่งทางราง ผ่านการ X-ray Scan ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทางกรมศุลกากรได้นำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าและป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าและสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งต้องห้ามต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ความอนุเคราะห์จากการท่าเรือแหลมฉบังในการให้นิสิตเข้าชมภาพบรรยากาศการทำงานภายในท่าเรืออีกด้วย  
Read More