ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม และกัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) นิสิตได้เรียนรู้การบริหารจัดการท่าเรือ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าประเภทรถยนต์เป็นหลัก ท่าเรือนี้ตั้งอยู่ในโซน A5 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ง่ายในการที่เรือ RO-RO จะเข้ามาเทียบท่า นอกจากนี้นิสิตได้เรียนรู้การจัดเก็บรถยนต์ก่อนการขนย้าย หรือทั้งในด้านนำเข้าและการส่งออกอีกด้วย ได้ทราบขั้นตอนการจัดการสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับรถยนต์ เพราะต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยและมั่นใจก่อนว่ารถยนต์ดังกล่าวจะสะอาดพร้อมส่งได้ ทั้งนี้ได้ทราบวิธีขั้นตอนการจัดเก็บรถยนต์ในลานจอด ว่ามีการจัดวางให้เหมาะสมกับการจัดส่ง ทั้งนี้นิสิตยังได้ทราบขั้นตอนการเตรียมโหลดรถยนต์เพื่อขึ้นเรือขนส่ง วิธีการจอด และรูปแบบการทำงาน ทั้งนี้นิสิตได้ชมบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือนามยง อย่างใกล้ชิดเห็นการจัดเตรียมรถยนต์ไว้ที่หน้าท่า เพื่อเตรียมขนส่งขึ้นเรือต่อไป