แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะโลจิสติกส์ ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน (ซึ่งก่อตั้งโดย 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท., กลุ่มบริษัท เอสซีจี, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย, บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร “เพื่อนชุมชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต CPA Open House 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาและแขนงวิชาต่างๆ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาจำนวน 24 แห่ง ในภาคตะวันออก

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดขึ้นแบบออนไลน์ โดยมีน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมรับฟัง และตั้งคำถาม จากพี่ๆ คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ในภาคปกติของทุกสาขาและแขนงวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ซึ่งประกอบด้วย แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์, แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี, แขนงวิชาการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และแขนงวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน) และสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

โครงการนี้ได้ส่งผลให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของโลจิสติกส์และภาพรวมของการศึกษาในแต่ละหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และช่องทางการรับเข้า การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สถานที่และความเป็นอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง ค่าใช้จ่าย และเรื่องต่างๆ ที่บุคคลผู้เป็นว่าที่นิสิตนักศึกษาพึงต้องรู้ก่อนเข้าสมัครเรียนในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา