พิธีประดับปีกและบ่า นิสิตธุรกิจการบิน ปี 2565

พิธีประดับปีกและบ่า นิสิตธุรกิจการบิน ปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดพิธีประดับปีกและบ่าชั้นปี นิสิตแขนงธุรกิจการบิน ประจําปีการศึกษา 2565 ในพิธีประดับเครื่องหมาย นำโดย
รองศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต (รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต) อาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) กัปตันผสันต์ ธัมปราชญ์ (ประธานสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ) อาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ) ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด (ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) อาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข (อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจขนส่ง) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่นิสิตและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน รวมถึงตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวถึงความสำคัญของเครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่า และความภาคภูมิใจในคณะโลจิสติกส์าธุรกิจขนส่ง) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่นิสิตและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน รวมถึงตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้กล่าวถึงความสำคัญของเครื่องหมายที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่า และความภาคภูมิใจในคณะโลจิสติกส์