หลักสูตร Healthcare Supply Chain (การจัดการชัพพลายเชนสุขภาพ)

หลักสูตร Healthcare Supply Chain (การจัดการชัพพลายเชนสุขภาพ)

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด ประชุมพัฒนาหลักสูตร Healthcare Supply Chain (การจัดการชัพพลายเชนสุขภาพ) โดยจะเป็นหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะโลจิสติกส์ และคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยบูรพา และจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย เพื่อปรับตัวรับโอกาสจาก MegaTrends ด้านสุขภาพ และสังคมผู้สูงอายุ โดยสมรรถนะหลักของนิสิตที่จบการศึกษาจะเข้าไปช่วยเพิ่ม Efficiency/Productivity ใน Healthcare ทั้งในอุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแพทย์ สถานพยาบาล และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

#HSM #ชัพพลายเชนสุขภาพ