หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ บูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ บูรณาการข้ามศาสตร์ สร้างทักษะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

คณะโลจิสติกส์ได้เปิด หลักสูตรสมาร์ทฟาร์มมิ่งและโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Farming and Supply Chain)

นิสิตจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงาน
กลุ่มงาน 1: Smart Supply Chain

  • การผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลังผลผลิตสูง สำหรับงานเกษตรอุตสาหกรรม
  • การเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดอโรมา จากสมุนไพรว่านนางคำ
  • การผลิตคราฟต์เบียร์จากข้าวฟ่าง Brewing Community

กลุ่มงาน 2: Autonomous Farming

  • การควบคุมเครื่องจักรกลการเกษตรไร้คนขับและโดรน
  • การควบคุมเกษตรอัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

กลุ่มงาน 3: Bio Science

  • การเพาะเลี้ยงและแปรรูปแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

• มีทุนส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามใน 3 กลุ่มงาน เดือนละ 8,000 บาท (จำนวน 15 ทุน)

• รับสมัครผ่านระบบ TCAS 67 รอบ 2 – 3 เป็นต้นไป (www.mytcas.com)

• คุณสมบัติในการสมัครขั้นต่ำ : วุฒิการศึกษาม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า

▲ รายละเอียดเพิ่มเติม ▲

Website : www.buulog.com

โทร 038-103101 คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา

Facebook Page : LogisticsBurapha

(www.facebook.com/LogisticsBurapha)