ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย ดร.ธนพล พุกเส็ง (ประธานกรรมการ) และ ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ (กรรมการ) ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์     
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91352 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน...
Read More
การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เนื่องด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภายใต้การรับรองจากกรมเจ้าท่า โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกฎระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คณะฯ ต้องมีระบบคุณภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรต้นแบบ (IMO Model course) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในการนี้ คณะโลจิสติกส์จึงได้รับการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3...
Read More