การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันที่จัดให้มีการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ภายใต้การรับรองจากกรมเจ้าท่า โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการการรับรองหลักสูตร และสถานศึกษาฝึกอบรม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกฎระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คณะฯ ต้องมีระบบคุณภาพและมาตรฐานอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรต้นแบบ (IMO Model course) ที่ออกโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)

ในการนี้ คณะโลจิสติกส์จึงได้รับการตรวจติดตามและต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยระบบดังกล่าวได้รับการตรวจผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและปราศจากการตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ